Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

Leonardo da Vinci 2010-2012

"Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce"

Promotorem projektu: "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce", jest Nasza Szkoła, natomiast beneficjentami, czyli uczestnikami, są uczniowie klas drugich i trzecich technikum hotelarstwa i obsługi turystycznej (osoby pełnoletnie), którzy będą gościć u partnerów: dwie szkoły zawodowe w Wielkiej Brytanii, szkole zawodowej w Austrii oraz w szkole o podobnym profilu w Niemczech. Całkowita wartość projektu to 154.096,00 EURO. Celem projektu jest praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej przez beneficjentów w trakcie nauki szkolnej, nabycie nowych umiejętności w zakresie technik i metod pacy w hotelach i ośrodkach turystycznych. Autorami projektu są mgr Jarosław Pniok oraz mgr Ryszard Stoecker.

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012. Partnerzy zobowiązali się do przyjęcia i opieki nad kilkuosobowymi grupami beneficjentów w poszczególnych miesiącach trwania projektu, od września 2010 do czerwca 2012. Planujemy wysłanie 50 beneficjentów w czterech turach, 30 osób do partnerów w Wielkiej Brytanii, 10 osób do Austrii i 10 osób do Niemiec.

Wszystkie szkoły, biorące udział w projekcie, ściśle współpracują z wysokostandardowymi hotelami, w których realizowane są staże i praktyki, zarówno uczniów tych szkół, jak i beneficjentów wcześniejszych i obecnego projektu. Zasadnicza część stażu poprzedzona zostanie szkoleniami kulturowymi, pedagogicznymi i profesjonalnym przygotowaniem językowym. Beneficjenci wyjadą na staż pod opieką opiekuna krajowego - nauczyciela naszej szkoły. Ze względu na specyfikę pracy w hotelarstwie i turystyce oraz ograniczenia związane z ilością praktykantów przebywających jednocześnie w hotelach, grupy wyjeżdżające do poszczególnych partnerów będą liczyły po 5 osób.

Co otrzymuje uczestnik?

Beneficjenci projektu otrzymają następujące wsparcie:

podróż: wybrany zostanie najbardziej optymalny środek transportu (Wielka Brytania-samolot lub autokar, Austria i Niemcy - autokar),

ubezpieczenie na okres 5 tygodni, uwzględniające ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników projektu, ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia oraz niespodziewany powrót do kraju,

zakwaterowanie i wyżywienie: partnerzy zapewniają bardzo dobre warunki mieszkaniowe naszym uczniom (internaty szkolne, zakwaterowanie na miejscu w hotelu itp.), natomiast wyżywienie zostanie opłacone w instytucjach, które równocześnie będą zapewniały zakwaterowanie. Wszystkie lokalizacje zostały zweryfikowane w trakcie realizacji poprzedniego projektu,

odzież ochronna: w budżecie projektu uwzględniliśmy stosowną kwotę na zakup odzieży ochronnej dla beneficjentów do wykorzystania w trakcie odbywanej praktyki (kuchnia, obsługa pokoi hotelowych itp.),

przygotowanie kulturowo - językowe: w projekcie przewidziano 47 godzin przygotowania kulturowo-językowego przeprowadzonego w placówce promotora oraz 20 godzin u partnerów,

staże w wysokostandardowych hotelach,

dokument potwierdzający odbycie zagranicznego stażu - "EUROPASS-MOBILNOŚĆ".

Monitoring i potwierdzenie stażu.

  1. W trakcie stażu każdy beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia Dziennika Praktyk /dwujęzycznego/, w którym odnotuje czynności wykonywane w danym dniu, swoje spostrzeżenia i uwagi na temat pracy na określonym stanowisku pracy, oceni swoje przygotowanie teoretyczne w stosunku do wymagań pracodawcy europejskiego.
  2. Osoby monitorujące przebieg stażu przekażą swoje opinie na temat kompetencji naszych uczniów na poszczególnych stanowiskach, na podstawie własnych obserwacji i uwag osób bezpośrednio związanych z tymi stanowiskami. Przedmiotowe zapisy zostaną dokonane w przeznaczonej do tego części Dziennika Praktyk każdego beneficjenta.
  3. Beneficjenci projektu po powrocie do szkoły zobowiązani są przedłożyć dokumentację przebiegu praktyki zawodowej i ocenę wraz z opinią uzyskaną w miejscu odbywania praktyki.
  4. Beneficjenci otrzymają Certyfikat potwierdzający odbycie zagranicznego stażu, wskazujący miejsce praktyki, czas jej trwania i program. Certyfikat jest wystawiany przez promotora, a potwierdzany przez instytucję partnerską.
  5. Załącznikiem do w/w certyfikatu będą referencje, które każdy beneficjent otrzyma od instytucji, w której odbywał staż.
  6. Dokumentem potwierdzającym odbycie zagranicznego stażu będzie przede wszystkim "EUROPASS-MOBILNOŚĆ", w który zaopatrzymy wszystkich beneficjentów.

Szkolenia przed rozpoczęciem stażu.

Realizacja praktyk zagranicznych poprzedzona jest szkoleniami realizowanymi zarówno w naszej szkole, jak i u partnerów zagranicznych. Szkolenia te mają na celu jak najlepiej przygotować uczestnika do realizacji praktyki zagranicznej i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Pedagog szkolny wraz z koordynatorami projektu przeprowadzi szkolenie pedagogiczne z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz umiejętności odnalezienia się w nowym otoczeniu. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przeprowadzą szkolenie, którego celem będzie praktyczne zastosowanie zasad etyki zawodowej, obyczajności i właściwego zachowania się na stanowisku pracy, jak i po pracy przez beneficjentów. Szkolenia te obejmują łącznie 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie kulturowe przeprowadzą między innymi pracownicy lub przedstawiciele zagranicznych ośrodków kulturowych, jak również instytucji krajowych, współpracujących w sposób stały z instytucjami krajów przyjmujących (Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec). Przewidujemy 15 godzin takiego szkolenia. Zaprezentują one beneficjentom dorobek kulturowy kraju, do którego wyjeżdżają, sposób dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań, a także możliwe reakcje mieszkających tam osób.

Szkolenie w zakresie języka obcego branżowego będzie realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap, 15-godzinny, to szkolenie przed wyjazdem na staż. Prowadzone będzie ono przez native speakerów ze szkół językowych. Będzie obejmowało cykl zajęć, na które złożą się konwersacje, ćwiczenia ze słuchu, zadania sytuacyjne, scenki rodzajowe, tworzenie mini projektu, itp. Zakupione zostaną również słowniki i programy multimedialne na potrzeby tych szkoleń, które po zakończeniu projektu przekazane zostaną do biblioteki szkolnej.

Drugi, krótszy etap, będący również praktyczną częścią szkolenia kulturowego, to tygodniowe szkolenie zorganizowane przez instytucje przyjmujące, w pierwszym tygodniu pobytu na stażu. Instytucje te przygotują także program integracyjny, ułatwiający integrację naszych beneficjentów z młodzieżą i pracownikami krajów przyjmujących. W sumie szkolenia prowadzone przez partnerów dla każdej grupy uczestników zawierają 20 godzin. Opisany wyżej pierwszy tydzień stażu ma zatem różnorodne cele szkoleniowe, które przede wszystkim mają przygotować beneficjentów do radzenia sobie z problemami, z jakimi spotkają się poza granicami kraju podczas realizacji stażu. W związku z tym jest on niezbędnym ogniwem w projekcie, umożliwiającym prawidłową realizację staży. Wszystkie zajęcia w kraju będą prowadzone poza zajęciami przewidzianymi w planie nauczania.