Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Mamy to! Karta mobilności Erasmus+! O kartę staraliśmy się trzeci raz. Dwa razy byliśmy tuż pod kreską. Tym razem się udało. Obecnie w Polsce akredytowanych jest 15 instytucji, w tym 13 szkół. Na Śląsku, łącznie z nami Kartę posiadają 3 szkoły.

Żeby dostać Kartę Jakości musieliśmy opracować pracochłonny wniosek oraz przygotować Strategię Umiędzynarodowienia Szkoły, którą kiedyś przegłosowaliśmy na Radzie Pedagogicznej.

Prezentujemy fragmenty korespondencji z Narodową Agencją Programu Erasmus+:

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków o akredytację dla instytucji/konsorcjów, złożonych w programie Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych w roku 2017.

Informujemy, iż Państwa instytucja uzyskała Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Złożony wniosek uzyskał łącznie 90 punktów na 100 możliwych.

Przyznanie Karty jakości mobilności potwierdza operacyjną zdolność instytucji i wysokie standardy, jakie ona uzyskała w zarządzaniu projektami mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma ono również na celu wspieranie wysiłków w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych poprzez program Erasmus+.[...]

W praktyce oznacza to dla nas krótszą ścieżkę w pozyskiwaniu środków unijnych dla naszej szkoły.

 

karta jakosci

 

PROGRAMY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE

 

Lp. PROGRAM TEMAT OKRES REALIZACJI KWOTA PRZYZNANEGO GRANTU OPIEKUNOWIE
1. Socrates- Comenius Promocja turystyki w rejonach Podbeskidzia i Kirklees 2000/2001 8 556,32 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr P.Drzewicki
2. Socrates- Comenius Wymiana dziedzictwa kulturowego 2000/2001 0 994,46 € mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
3. Socrates- Comenius Wizyta studyjna w Holandii I 2001 1 800,00 € mgr M.Połącarz- Wolny
mgrR.Stoecker
4. Socrates- Comenius Polsko-angielskie badanie zagadnień środowiska naturalnego regionów Podbeskidzia i Kirklees 2001/2002 8 111,00 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr P.Drzewicki
mgr Z.Pejta
5. Socrates- Comenius Czy możliwa jest jedność? 2002/2003 środki własne mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr Z.Martyniak
6. Młodzież Wpływ sportu na życie i edukacje młodych ludzi w Kirkless (Wielka Brytania) i w Bielsku-Białej (Polska) 2003/2004 1 771,43 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
7. Młodzież Sport, jako forma aktywizacji młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej kreującej harmonijny rozwój osobowości w Kirkless i Bielsku-Białej 2003/2004 2 598,00 € mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
8. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do zawodu hotelarz 2004/2005 111 440,00 € mgr T.Wejster
mgr M.Godlew-ska Ucińska
9. Socrates- Comenius Badanie relacji interpersonalnych w społecznościach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego, w celu doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej. 2005/2006  24 000,00 €  mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
10. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności uczniów w zawodzie technik hotelarstwa 2007/2009 142 576,00 € mgr M. Rayss
mgr M.Godlewska- Ucińska
11. Leonardo da Vinci Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce. 2010/2012 154 096,00 € mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
12. Leonardo da Vinci

Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich.

2012/2014 149 874 €

mgr J. Pniok

mgr R. Stoecker
13. Partnerski Leonardo da Vinci Wizyta przygotowawcza na Łotwie. 2012 1 532 €

mgr J. Pniok

mgr R. Stoecker
14. Leonardo da Vinci

Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego.

2013/2015 132 035 €

mgr J. Pniok

mgr R. Stoecker

dr A. Jeż-Pawlak

15. Erasmus+

Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie.

2014/2016 212 638

mgr J. Pniok mgr R. Stoecker

16. Erasmus+

Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie.

2015/2017 173 574

mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker, dr A. Jeż-Pawlak

17. PO WER SE Czas na kadrę – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły 2016/2018 38 670

dr A. Jeż-Pawlak,

mgr E. Czyż

18. PO WER VET Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie. 2016/2018 174 413€ mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
19. PO WER SE Nauczyciel też uczy się przez całe życie 2017/2018 12117 € dr A. Jeż-Pawlak,

mgr E. Czyż

mgr J. Nowak

20. Erasmus+ Z bielskim Tuwimem do Europy. 2017/2019 149 449€ mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
21. Erasmus+ Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie. 2018/2020 197 001€ mgr J. Pniok mgr R. Stoecker